Ex4: Constientizeaza originea problemei tale

Anul acesta mi-am setat ca intenție să trec la acțiune și să aduc mai multă practică spirituală și exerciții în viața de zi cu zi. Pe lângă cele 365 de exerciții ale Cursului de Miracole, câte un exercițiu pe zi timp de 1 an de zile, am început să caut și să găsesc și alte practici.

Rând pe rând o să ți le prezint pe toate, poate te inspiră ceva și dorești să le încerci.

Exercițiul de astăzi pleacă de la ideea că tiparele persistente demonstrează faptul că originea problemei este încă neconștientizată.  

Poate ai și tu astfel de situații care ți se tot repetă. Eu am și doresc să le transcend, pentru că-mi doresc evoluția personală și spirituală și să închid aceste bucle o dată pentru totdeauna.

Așa că voi face acest exercițiu până când voi conștientiza sursa acestor neînțelegeri și voi vedea dintr-un punct mai înalt ceea ce acum percep a fi o dificultate.

În teorie se spune că soluția vine dintr-un punct mai înalt decât problema, că este necesar să cauți soluția în altă parte și nu în același punct cu problema.

Iar dacă stai să înțelegi și conștientizezi acest lucru – are mult sens – ceea ce la nivel terestru se vede ca o clădire, din spațiu sau chiar din avion se vede ca un punct. Dintr-un punct mai înalt de cunoaștere totul are un alt sens, o altă Realitate.

Această viziune m-a ajutat dintotdeauna să nu-mi plâng de milă și să văd partea bună, frumoasă a situației în care mă aflu și să caut soluția. Dar unele dificultăți se repetă și este nevoie de o schimbare de paradigmă ca acestea să fie conștientizate și astfel transcense.

Exercițiul sună în felul următor și s-a revelat de unul singur în cartea “Descoperirea Prezenței lui Dumnezeu” de Md. PhD David R. Hawkins:

“În practică, de exemplu, dacă alți oameni par să fie în mod constant cruzi sau neciopliți, s-ar dovedi util să-i iertați și să vă rugați să primiți ajutor pentru latura aceea ascunsă din voi înșivă care este crudă, necioplită și neiertătoare.

De exemplu, alții par egoiști și avari; rugați-vă așadar pentru același aspect din voi înșivă. Este de multe ori surprinzător să descoperiți că există o tendință ascunsă și atât de adânc reprimată că ar putea fi chiar rezultatul moștenirii și experienței umane.”

Acest principiu despre care amintește David Hawkins este cunoscut ca oglindire, inconștient colectiv sau “Toate sunt Una”.

Așadar, iartă și roagă-te să iasă la suprafață acea latură reprimată, pentru a o transcende – iată exercițiul ce te va ajuta să conștientizezi sursa/originea problemei tale!

Cu Dumnezeu totul este posibil, doar încearcă regulat acest exercițiu, cu timpul va da rezultate!

Doar crede și fă din el un task zilnic – existența este trăire, nu informare/ intelect!  

Gloria in Excelsis Deo!


ENG: Exercise 4: Aknowledge the origin of your problem

This year, I set for myself the intention of taking action and bringing more spiritual practice and exercises into everyday life. Besides the 365 exercises of the Miracle Course, one exercise a day for 1 year, I started to look for other practices.

One at a time, I will show you all of them and maybe something will inspire you and you’ll want to try it out.

Today’s exercise starts with the idea that persistent patterns show that the origin of the problem is still in the unconscious.

Maybe you also experience situations that keep repeating. I do, and I also want to transcend them, because I want personal and spiritual evolution and to close these loops once and for all.

So I will do this exercise until I discover the source of these misunderstandings and I can see from a higher ground what I now perceive to be a difficulty.

In theory, it’s said that the solution comes from a higher ground than the problem, that it’s necessary to look for the solution elsewhere and not at the same level with the problem.

And if you work to understand and realize this – it makes a lot of sense – what at ground level is seen as a building, from space or even a plane it’s looks like a needle point. From a higher point of knowledge, everything has another meaning, another Reality.

This vision has always helped me not to feel sorry for myself and to see the good, beautiful part of my situation and to find the solution. But some difficulties repeat themselves and a change of paradigm is needed to become aware of them and thus overcome them.

The exercise sounds like this and reveals itself in the book Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality” by Md. PhD David R. Hawkins:

In practice, for example, if other people appear to be constantly cruel or degraded, it would be useful to forgive them and pray to receive help for that hidden part of you that is cruel, unwise and unforgiving.

For example, others seem selfish and ungenerous; therefore, pray for the same thing in yourselves. It’s often surprising to discover that there is a hidden and deeply repressed tendency that may even be the result of human legacy and experience.

This principle mentioned by David Hawkins is known as mirroring, collective unconscious, or “All are One.

So forgive and pray to bring that repressed side of you to the surface to transcend it – here is the exercise that will help you realize the source / origin of your problem!

With God, everything is possible. Just trying this exercise regularly will yield results in time!

Just believe and make it a daily task – existence is living, not information / intellect!

Gloria in Excelsis Deo!

Photo.

 

Lasa un raspuns/comentariu