“Terapia prin ras” de Lenny Ravich

RO: Dragul meu cititor, astăzi doresc să-ți recomand o carte superbă despre puterea miraculoasă a umorului.

Când am primit invitația pe email de la Editura Herald să particip la lansarea acestei opere, am spus da instant mai ales pentru că doar ce terminasem cartea lui Viktor Frankl, “Omul în căutarea sensului vieții” și îmi răsuna în minte una din precizările sale și anume că “pacientul care ajunge să se amuze de propriile obsesii/ probleme este pe jumătate vindecat “.

Așa că era evident necesar să descopăr și mai mult umorul decât o făcusem până acum și mai ales autoironia.

Am râs dintotdeauna și iubesc veselia, dar autoironia nu am folosit-o așa de des – întotdeauna mi s-a părut înjositoare și asta pentru că eram prea încrâncenată, mă luam prea în serios. De fapt luam totul prea în serios, prea personal.

Așa că dacă vreodată îți voi spune că iubesc elefanții și doresc să arăt ca unul să nu suni la 112, ci să râzi alături de mine. Promiți?!

Oh Doamne, ce mai carte – râzi și plângi în același timp!

Cartea este un banc de la un capăt la altul despre viață și tot ce cuprinde ea. Dar deși este o anecdotă accentul este pus pe esență, pe cele mai fine aspecte ale existenței: suferința, absurdul, trecutul, rușinea, spiritualitatea, emoțiile, sănătatea, bătrânețea, educația și optimismul nesfârșit.

O carte despre râs nu putea decât să te binedispună, nu?!

O carte bună, cu un autor care-și vinde cartea de la sine prin propriul său umor și optimism. Asta da afacere!

Cartea își merită toți banii, se citește ușor și pe lângă faptul că te binedispune, este plină de esență!

Mai departe îți las o poveste, deși cartea este plină de astfel de relatări, despre optimism, umor, altruism, puterea alegerii, iubire și spiritul uman:

“Doi bărbați, amândoi grav bolnavi, locuiau în aceeși cameră. Unuia îi era permis să stea în picioare o oră, la amiază. Patul său era apropiat de singura fereastră a camerei. Celălalt bărbat trebuia să-și petreacă tot timpul în pat. Cei doi obișnuiau să vorbească ore întregi despre familie, casele, slujbele lor și speranțele încă rămase. Și în fiecare după-amiază, când bărbatul de lângă fereastră putea sta în picioare, își petrecea vremea povestindu-i colegului său de cameră ce vedea pe fereastră.

Celălalt bărbat începuse să trăiască numai pentru perioadele acestea, când lumea lui se mărea și devenea animată de aceste activități petrecute în afară.

Pe fereastră se vedea un parc drăguț. Rățuște și lebede se hârjoneau în apă, în timp ce copiii se jucau cu bărcuțe. Tinerii îndrăgostiți se plimbau ținându-se de mână printre florile ce purtau culorile curcubeului. În timp ce bărbatul de la fereastră descria scena cu detalii încântătoare, celălalt închidea ochii și își imagina scena pitorească.

Într-o zi, asistent a venit să le aducă apă și a găsit trupul neînsuflețit al bărbatului de la fereastră. Murise pașnic, în somn. Întristată, a chemat personalul spitalului să-i ia trupul. Când a găsit de cuviință, celălalt bărbat a întrebat dacă ar putea fi mutat lângă fereastră. Asistent a făcut schimbul și l-a lăsat apoi singur.

Încet și cu multă suferință, s-a ridicat puțin, sprijinindu-se în cot pentru a privi pentru prima dată lumea de afară. În sfârșit avea bucuria să vadă cu proprii ochi. A privit pe fereastră. În față se afla un zid alb.

“Ce l-a făcut pe colegul meu să-mi descrie lucruri atât de minunate, când afară nu este nimic altceva decât un zid alb?” a întrebat-o el pe asistentă.

“Omul era orb și nu putea să vadă zidul”, l-a informat ea zâmbindu-i cu înțeles. “Ce vedea era în mintea lui, și nu dorea decât să te încurajeze.””

pg 152-153- “Terapia prin râs. Un lucru amuzant petrecut pe calea spre iluminare”
de Lenny Ravich

De ce să fii trist când poți găsi motive de bucurie și optimism?!
Chiar și atunci când nu vezi, îți poți imagina lumea în cel mai frumos mod- ce lecție mai frumoasă, nu?!

Râzi, om frumos, din toată inima și găsește frumosul în tot ce trăiești!

Nu uita că Bucuria este antidot pentru ignoranța zilelor noastre!

Gloria in Excelsis Deo!


ENG: “A Funny Thing Happened on the Way to Enlightenment” by Lenny Ravich. 


My dear reader, today I want to recommend a wonderful book about the miraculous power of humor- “A Funny Thing Happened on the Way to Enlightenment” by Lenny Ravich. 

When I received an email invitation from Herald Publishing House to participate in the launch event of this book, I said yes, especially because I had just finished Viktor Frankl’s book “The Man in Search of the Sense of Life” and one of his remarks was still echoing in my mind: “the patient who is amused by his own obsessions / problems is half healed.”

Obviously, it was necessary to discover even more about humor than I had done so far, and especially about self-irony.

I’ve always laughed and I love joyfulness, but I didn’t use it that often – it always seemed to me to be degrading, and that’s because I was too embarrassed and took myself too seriously. In fact, I took everything too seriously, too personally.

So if I ever tell you that I love elephants and I want to look like one, don’t call 112, but laugh with me. Promise?!

God, what a book – you’ll laugh and cry at the same time!

The book is an begining-to-end joke about life and everything that it involves. But even though it’s an anecdote, the emphasis is on the essence, on the finest aspects of existence: suffering, absurdity, past, shame, spirituality, emotions, health, old age, education and endless optimism.

A book about laughter could only make you happy, right ?!

A good book from an author who sells it through his own humor and optimism. Now that’s what I call great deal!

The book fully deserves its price, it reads easily, and not only does it lift you up, but it’s also full of essence!

I leave you now with a story –  the book is filled with such tales about optimism, humor, altruism, the power of choice, love and the human spirit:

Two men, both of whom were seriously ill, lived in the same room, one of whom was allowed to stand for an hour at noon, his bed close to the only window of the room, while the other man had to spend all the time in bed. The two of them used to talk for hours about their family, their homes, their jobs, and the hopes they still had. And every afternoon, when the man could stand by the window, he was spending time telling his roommate what he saw through the window.

The other man had begun to live for these moments, when his world enlarged and became animated by the activities going on outside.

There was a nice park outside the window. Ducks and swans glided on the water, while children were playing with boats. Young lovers strolled around the flowers that were the colors of the rainbow. While the man at the window described the scene with delightful details, the other closed his eyes and imagined the scenic scene.

One day, an assistant came to bring them water and found the inanimate body of the man by the window. He had died peacefully in his sleep. Sadly, the hospital staff was called to take his body. When he found fit, the other man asked if he could be moved by the window. The assistant exchanged the beds and left him alone.

Slowly and with much suffering, he rose a little, leaning on his elbow to look at the world outside for the first time. He finally had the joy to see with his own eyes. He looked out the window. A white wall was in front of it.

“What made my colleague describe such wonderful things when out there is nothing but a white wall?” he asked the assistant.

“The man was blind and could not see the wall,” she informed him with a meaningful smile. “What he saw was in his mind, and he only wanted to encourage you”. ” 

pg 152-153- “A Funny Thing Happened on the Way to Enlightenment”
by Lenny Ravich

Why be sad when you can find reasons for joy and optimism?!
Even when you don’t see, you can imagine the world in the most beautiful way – what a nice lesson, right?!

Laugh, beautiful people, with all your heart and find beauty in everything you experience!

Do not forget that Joy is an antidote to today’s ignorance!

Gloria in Excelsis Deo!

Photo1, 2.

Lasa un raspuns/comentariu