Iubirea- Scopul Umanitatii

RO: Astăzi vreau să împărtășesc cu tine o conștientizare și anume că scopul nostru în viață este..  SĂ FIM.. IUBIRE, PACE, BUCURIE, ACCEPTARE, ABUNDENȚĂ, SENINĂTATE, RĂBDARE, IERTARE, SPERANȚĂ, ADEVĂR, CREDINȚĂ ȘI LUMINĂ!

Doar fiind toate acestea, adică atingând Iluminarea Minții, putem scoate în evidență Raiul în care trăim de atâta timp, aici pe Pământ.

Doar în felul acesta putem susține Viața – prin Adevăr și Iubire Necondiționată.

Mereu am căutat acest răspuns – “Care este scopul meu în viață?”- poate și tu l-ai așteptat, dar niciodată nu ne-am gândit că simpla noastră existență este scopul. Doar fiind Fii ai lui Dumnezeu și manifestându-ne latura divină aici și acum pe Pământ este menirea noastră.

O să mai revin asupra acestui subiect, dar acum pe mai departe vreau să-ți împărtășesc o poveste care întărește cele de mai sus:

“La începutul anilor ’60 în Harlem, New York, într-o școală primară pentru copiii de culoare, un grup de voluntari au dorit să studieze cazurile tinerilor elevi. La sfârșitul anului școlar, aceștia au raportat că, în majoritatea cazurilor, copiii nu au nicio șansă să împlinească visul american, din moment ce mulți proveneau din familii destrămate sau dintr-un mediu influențat de droguri și de prostituție.

După 30 de ani, aceiași asistenți sociali s-au întors pentru a verifica dacă predicțiile lor s-au adeverit. Au fost surprinși să descopere că subiecții studiului nu numai că reușiseră, dar unii dintre ei depășiseră chiar și cele mai îndrăznețe așteptări. Ajunseseră ofițeri în armată, directori de bancă, profesori etc.

Când au fost întrebați cum de reușiseră, toți au dat același răspuns: “Doamna Johnson este responsabilă pentru succesul meu.” Acești asistenți sociali au decis să o caute pe doamna Johnson și să-i afle secretul.

După o căutare intensă, doamna Johnson a fost găsită într-un azil de bătrâni. Au cerut să aibă o întrevedere cu ea. Sprijinindu-se în două bastoane, s-a apropiat de cei doi asistenți sociali.

“Am întrebat copiii cărora le-ați predat cum de au izbutit să aibă succes și cum de au vieți așa de fericite. Toți au răspuns: < Doamna Johnson este responsabilă pentru succesul meu>.”

“Care este secretul dumneavoastră?” a întrebat un asistent.

Doamna Johnson s-a așezat în liniște și apoi a șoptit inocent: “Pur și simplu, i-am iubit“. “

– poveste adevărată din cartea “Supă de pui pentru suflet” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen

Căutăm răspunsuri sofisticate, când colo adevărul este foarte simplu și la îndemâna tuturor.

Nu te satisface acest adevăr, atunci întreabă-te ce te reține să te manifești ca Iubire, Iertare și Bucurie?!

DE ce crezi că menirea ți-ar fi obstrucționată?

DE ce consideri că încă nu ți s-a răspuns la întrebare?

DE ce îți dorești să complici existența, când toate răspunsurile au fost deja oferite?

Maica Tereza îți împărtășește un mare adevăr- nu-l irosi:

“Răspândește iubirea oriunde te-ai duce. Începe întotdeauna acasă la tine. Oferă-le iubire copiilor tăi, soțului sau soției, vecinilor… Dacă cineva îți face o vizită, nu îl lăsa să plece până când nu se simte mai bun și mai fericit. Devino o expresie vie a bunătății divine. Lasă această bunătate să îți lumineze fața, ochii, zâmbetul și căldura cu care îi saluți pe oameni.”

CONCLUZIE:

Menirea este manifestarea Adevărului, Iubirii, Bucuriei și Păcii în lume, nu te amăgi să crezi că ar fi mai mult de atât.

Gloria in Excelsis Deo!


ENG:  Today I would like  to share with you  the realisation that our purpose  in life is .. TO BE LOVE .. LOVE, PEACE, HAPPINESS, ACCEPTANCE, ABUNDANCE, SERENITY, BELIEF, FORGIVENESS, HOPE, TRUTH, FAITH AND LIGHT!

Just by being all that, that is by touching Enlightenment of the Mind, we can reveal the Heaven we have been living in right here on Earth.

This is the only way we can support Life – through Truth and Unconditional Love.

I’ve always been looking for an answer to this question – “What is my purpose in life?” – maybe you’ve also waited for it, but we’ve never even  thought that our simple existence is the goal. Being Children of God and manifesting our divine side here and now on Earth is our only purpose.

I will return to this topic, but now I want to share with you a story that supports the above:

“In the early 1960s in Harlem, New York, in a primary school for african american children, a group of volunteers wanted to study the case files of young students. At the end of the school year, they reported that in most cases, the students had no chance to fulfill the American dream, since many came from broken families or from a drug and prostitution-filled environment.

After 30 years, the same social workers returned to check if their predictions have come true. They were surprised to discover that the subjects of the study had not only succeeded, but some of them had even surpassed even the boldest expectations. They had become army officers, bank managers, professors etc.

When they were asked how they succeeded, they all gave the same answer: “Mrs. Johnson is responsible for my success.” These social workers decided to look for Mrs. Johnson and find out her secret.

After an intense search, Mrs. Johnson was found in an elderly asylum. They asked to have a meeting with her. Supported by two walking sticks, she met the two social workers.

“I asked the children you taught how is it that they were so successful and had such happy lives. They all said,” Mrs. Johnson is responsible for my success. “

“What is your secret?” one of the  assistants asked.

Mrs. Johnson sat quietly and then whispered innocently: “I just loved them.”

– a true story from the book “Chicken soup for the soul” by Jack Canfield and Mark Victor Hansen

We look for sophisticated answers, when the truth is simple and at the fingertips of everyone.

If this truth doesn’t satisfy you, then ask yourself what Love, Forgiveness, and Joy make you feel like?!

Why do you think your goals are obstructed?

Why do you think the question has not yet been answered?

Why do you want to complicate your existence, when all the answers have already been offered?


Mother Teresa shared a great truth with us – let’s not waste it:
“Spread love wherever you go, always start with your home, give love to your children, husband or wife, neighbors … If someone makes a visit, do not let him go until he feels better and becomes a living expression of divine goodness, let this goodness enlighten your face, eyes, smile, and the warmth with which you encounter  people.”


CONCLUSION:
Your purpose is the manifestation of Truth, Love, Joy and world Peace, do not be deceived to think it would be more than that.

Gloria in Excelsis Deo!

Photo.

Lasa un raspuns/comentariu