Capcana lui “DE CE?”

RO: Hei,

Tu te-ai întrebat vreodată “DE CE eu? DE CE așa? DE CE el/ea?!”

Eu dintotdeauna!

Am căutat răspunsuri peste răspunsuri, iar atunci când puneam aceste întrebări în privința evenimentelor care m-au marcat, nu făceam altceva decât să adâncesc rana.

Și știi “de ce”? :)))

Pentru că această întrebare aduce beneficii doar atunci când vizează partea plină de lumină din viața noastră și mai puțin atunci când căutăm răspunsuri despre credințe și gânduri de frică.

Altfel spus, dacă folosești această întrebare pentru a căuta rădăcina răului și a o smulge din pământ, nu vei face altceva decât să te pierzi printre vinovății și victimizări.

Răspunsul la întrebarea: “de ce viața asta/ de ce m-am născut în această familie, țară/ de ce mi se întâmplă tocmai mie asta” și așa mai departe, nu te va ajuta să înțelegi că nu este vorba de un motiv anume, ci de gândurile pe care le întreții în privința existenței și a propriei identități.

“Pentru că”.. nu te va liniști și nici nu-ți va lumina mintea, atâta timp cât încă crezi că Efectul este Separat de Cauză.

Când vei conștientiza că Efectul și Cauza una Sunt, “DE CE-ul” va păli iar lumina îți va reîmprospăta mintea!

Viața nu este doar bucata de timp din această incarnare, dar dacă te încăpățânezi să o gândești/privești așa, vei rămâne adormit pentru încă o vreme, temându-te degeaba de gândurile iluzorii.

Doar Lumina, Iubirea și Pacea există, restul nu fac parte din Voia lui Dumnezeu!

Există doar Viața ce nu are opus!

Opusul este doar un gând ce l-ai întors împotriva ta!

Am lucrat cu mine mult timp folosind această întrebare, dar m-a dus de unde am plecat – la aceeași confuzie și înverșunare și așa am conștientizat că soluția nu vine din înțelegerea motivului ci din credința și curajul de a căuta adevărul și a-L urma.

Nu X sau Y sunt cauza situației tale, ci propriile tale gânduri despre moarte, tristețe, disperare, furie, nedreptate, îndoială, separare, ură și haos.

Cauza și Efectul sunt Una!

Deci “DE CE?” nu este o întrebare ce-ți va lumina mintea, așa că renunță la această idee cum că în afara ta se află motivul situației care nu-ți place.

Renunță la ideea că este necesar să știi totul pentru a renunța la ce nu îți aduce pace!

Pacea vine instant la tine atunci când renunți să o cauți în cauze externe!

Pacea este în tine și pentru a o trăi este necesar să îți întorci privirea spre tine și să abandonezi căutarea călăilor. Ei nu există. Sunt doar gânduri cărora tu le dai atenție. Uită-te spre Lumină și Adevăr, iar ceea ce credeai că este întuneric va dispărea pentru totdeauna!

Dacă într-adevăr cauți să-ți luminezi mintea și să te vindeci de gândurile ce-ți bântuie viața, sentimentele și viziunea, atunci fii sincer cu tine și observă-ți credințele.

Credințele nu sunt doar niște simple cuvinte- sunt cele care te fac să vezi fie lumina, fie întunericul! Dar din moment ce doar Lumina există, credințele ce-ți limitează mintea sunt efemere și nu au nici un fundament.  

Soluția nu vine din înțelegerea motivului, ci din credința și curajul de a căuta adevărul și a-L urma.

“De ce” este întrebarea care îți perpetuează credința că altcineva în afară de propriile tale gânduri este responsabil de ceea ce crezi că ești și trăiești!

Dacă dorești să vezi imaginea de ansamblu este necesar să renunți la toate gândurile de necredință, mândrie și egocentrism. Renunțând la acestea, vălul pică, iar viziunea apare.

Viziunea este rezultatul conștientizărilor și lecțiilor pe care le-ai primit, dăruindu-le și celorlalți!

Viziunea este cea care înlocuiește “DE CE-ul” cu o credință în Adevăr, Iubire și Pace!

Folosește această întrebare pentru a-ți reaminti zi de zi, care sunt motivele tale de fericire, recunoștință și armonie și nicidecum de a căuta suflete responsabile pentru propriile tale proiecții!

Aleg să cred în Lumină în loc să caut întunericul prin acest nevinovat “DE CE?”

Important nu este “DE CE-ul”, ci gândul pe care îl hrănim!

~Gloria in Excelsis Deo!~


ENG: The trap of “Why”

Hey,

Have you ever asked the question, “Why me? WHY this, WHY he / she ?!”

I always have!

I kept on looking for answers, and when I asked these questions about the events that marked me, all I was doing was deepening the wound.

And you know “why”? :)))

Because this question only has merit when it concerns the light-filled side of our lives, and less when we look for answers about beliefs and fears.

In other words, if you use this question to search for the root of evil and to pull it out from the ground, you will only lose yourself in guilt and victimization.

The answer to the question: “why am I living this life / why was I born in this family, country / why this is happening to me,” and so on, won’t help you understand that nothing happens for a specific reason , but due to the thoughts you have about your existence and your own identity.

“Because” .. won’t calm you or enlighten your mind, as long as you still think that the Effect is separated from Cause.

When you realize that Effect and Cause are One, “WHY” will fade, and the light will envelop your mind!

Life is not just a portion of time in this incarnation, but if you obsessively think about it in that way, you will remain asleep for a while, fearing illusory thoughts.

Only  Light, Love and Peace exist, the rest are not part of the Will of God!

There is only Life, and that doesn’t have an opposite!

The opposite is just a thought that you create and turn against you!

I’ve been working on myself for a long time by using this question, but it has only taken me back from where I started – to the same confusion and fierceness, and so I realized that the solution doesn’t come from finding causes, but from faith and the courage to seek the truth and follow it.

No X or Y are the cause of your situation, but your own thoughts of death, sadness, despair, anger, injustice, doubt, separation, hatred and chaos.

Cause and Effect are One!

“WHY?” is not a question that will enlighten your mind, so give up on this idea that the reason for the situation you don’t like lies outside of you.

Drop the idea that it’s necessary to know everything and give up on what doesn’t bring you peace!

Peace comes instantly to you when you quit searching for external causes!

Peace is in you, and to live it, you have to turn your gaze towards yourself and abandon the search for outside  executioners. They do not exist. These are just thoughts that you pay attention to. Look for Light and Truth, and what you thought as being dark will disappear forever!

If you really want to enlighten your mind and heal the thoughts that haunt your life, feelings and vision, then be honest with yourself and observe your beliefs.

Beliefs are not just simple words – they are the ones that make you see either light or darkness! But since only Light exists, mind-limiting beliefs are ephemeral and have no foundation.

The solution doesn’t come from understanding a reason, but from the faith and the courage to seek the truth and follow Him.

“Why” is the question that perpetuates your belief that someone other than your own thoughts is responsible for what you think you are and you experience!

If you want to see the whole picture, it’s necessary to give up all the thoughts of unbelief, pride and self-centeredness. By renouncing these, the veil falls, and the vision appears.

The vision is the result of the awareness and lessons you have received, giving them to the others!

It’s vision that replaces “WHY” with a belief in Truth, Love and Peace!

Use this question to remember everyday what are your reasons for happiness, gratitude and harmony and not to seek souls responsible for your own projections!

I choose to believe in the Light rather than to seek darkness using the innocent “WHY?”

“WHY” is not important, but the thoughts that we feed are!

~ Gloria in Excelsis Deo! ~

Photo Source.

Lasa un raspuns/comentariu